Notice: Undefined index: footerExtra in /home/freelpayro/domains/freelance-payroll.com/public_html/index.php on line 91
Hoe zit het nu met de Wet DBA?

A descriptive subtitle

  • "Ik kan mij niet meer voorstellen dat ik zelf de boekhouding deed."

    Ronald Leendertse, freelance webdesigner
  • "Ideaal, ik kan me bezig houden met wat ik leuk vind aan mijn werk."

    Michael de Boer, freelance loodgieter
 
Nieuws

Hoe zit het nu met de Wet DBA?30.08.2017 | style="box-sizing: border-box; margin: 1em 0px; color: rgb(88, 87, 87); font-family: "Roboto Regular"; font-size: 16px;"> Als opdrachtgever voorkomen dat u loonheffingen betaalt voor uw opdrachtnemer?

Stel u wilt een ZZP’er of freelancer inschakelen om bepaalde werkzaamheden uit te voeren, maar u wilt voorkomen dat u loonheffingen voor deze opdrachtnemer moet betalen respectievelijk inhouden, wat moet u hiervoor dan doen?

Wat is er in de plaats gekomen van de afgeschafte VAR-verklaring?
Als opdrachtgever kon u in het verleden met een ‘Verklaring Arbeidsrelatie’, ook wel de VAR genoemd, aantonen dat u geen dienstbetrekking had met uw opdrachtnemer. Hierdoor was het duidelijk dat u geen loonheffingen voor die opdrachtnemer diende te betalen respectievelijk inhouden.
De VAR is per 1 mei 2016 afgeschaft. De reden hiervoor is dat handhaving van schijnconstructies door de Belastingdienst amper mogelijk was en opdrachtnemers bij controle alle risico’s liepen, terwijl de opdrachtgevers vrijuit gingen. Het kabinet wilde hier verandering in brengen met de invoering van de “Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie” (ook wel de Wet DBA). Helaas blijkt in de praktijk dat deze wet veel vragen oproept bij opdrachtgevers, met name over het risico op loonheffingen achteraf en het wel of niet gebruik maken van een modelovereenkomst.

Hoe kunt u als opdrachtgever bijvoorbeeld weten of u een modelovereenkomst moet gebruiken? En hoe zit het met controles door de Belastingdienst?

Wel of niet een modelovereenkomst toepassen?
Op basis van de Wet DBA moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers met een modelovereenkomst werken. Deze is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de vraag of een dienstbetrekking bestaat, of niet. Er is geen sprake van een dienstbetrekking als aan ten minste één van de drie navolgende voorwaarden is voldaan:

  1. De opdrachtnemer kan zonder problemen vervangen worden door een ander;

  2. Er is geen sprake van een gezagsverhouding, waardoor de opdrachtnemer geen bevelen van de opdrachtgever dient op te volgen;

  3. De opdrachtnemer krijgt geen loon voor de door hem verrichte werkzaamheden.

Is aan één van deze voorwaarden voldaan? Dan zijn partijen niet verplicht om een modelovereenkomst toe te passen. Bestaat er onzekerheid of aan ten minste één van de voornoemde voorwaarden is voldaan? Dan is het raadzaam om een modelovereenkomst te raadplegen, zodat duidelijkheid verkregen kan worden over de vraag of sprake is van een dienstbetrekking, of niet.

Verschillende soorten modelovereenkomsten
Als u van mening bent dat een modelovereenkomst in uw geval toegepast dient te worden, dan kunt u de website van de Belastingdienst raadplegen om een modelovereenkomst te zoeken die op uw situatie van toepassing is. Er is keuze uit algemene modelovereenkomsten en modelovereenkomsten voor bepaalde beroepsgroepen en branches. In het bijzonder is het van belang de kernbepalingen uit een modelovereenkomst over te nemen. Als partijen op grond van een modelovereenkomst werken, wordt volgens de Belastingdienst de arbeidsrelatie in principe niet als dienstbetrekking aangemerkt, zodat geen loonheffingen dienen te worden betaald, respectievelijk ingehouden.

Biedt het werken met een modelovereenkomst zekerheid?
Het gebruiken van een modelovereenkomst van de Belastingdienst heeft overigens geen beschermende werking. Mochten partijen feitelijk anders werken dan op grond van de modelovereenkomst beschreven is, dan kan de Belastingdienst besluiten dat sprake is van een dienstbetrekking en zodoende alsnog loonheffingen innen.

Hetzelfde geldt als achteraf sprake blijkt te zijn van een fictieve dienstbetrekking. Ondanks dat de arbeidsrelatie in dat geval niet als een daadwerkelijke dienstbetrekking kan worden aangemerkt, geeft de wet aan dat de opdrachtgever verplicht is loonheffingen te betalen respectievelijk in te houden. Een fictieve dienstbetrekking is niet afhankelijk van bepaalde overeenstemmingen in een overeenkomst. Hierdoor kunnen fictieve dienstbetrekkingen van tevoren in principe niet worden uitgesloten. In sommige gevallen is dat wel mogelijk, bijvoorbeeld bij thuiswerkers. Partijen moeten dan wel collectief besluiten daartoe over te gaan en dit op papier zetten voordat een eerste betaling plaatsvindt. Hiervoor kan dan eveneens een modelovereenkomst gebruikt worden.

Kan de Belastingdienst naheffingen en boetes opleggen, als de Wet DBA wordt overtreden?
Doordat de Wet DBA onduidelijk wordt gevonden, is de handhaving van deze wet intussen tot 1 juli 2018 opgeschort. Daarmee hoopt het kabinet de problemen rond deze wet op te lossen en de opdrachtgevers respectievelijk opdrachtnemers de tijd te gunnen om te wennen aan het nieuwe systeem.

Tot 1 juli 2018 zult u daardoor door de Belastingdienst in principe geen naheffingen dan wel boetes opgelegd krijgen als naderhand blijkt dat toch van een dienstbetrekking sprake was. Een en ander met uitzondering van kwaadwillende partijen, die wel bestraft kunnen worden voor hun schijnconstructies aangezien zij opzettelijk misbruik maken van ZZP’ers en loonheffingen proberen te omzeilen door te doen alsof zij ZZP’ers als zelfstandige laten werken, terwijl dit niet het geval is.

Voorlopig blijft de Wet DBA nog van kracht
Het is de bedoeling dat het aankomende kabinet gaat beslissen of de Wet DBA, met eventuele aanpassingen, van toepassing blijft of dat mogelijk een ander systeem van toepassing wordt. Voorlopig blijft het echter wel belangrijk dat u zich aan de regels houdt, zoals die volgens de Wet DBA nu in Nederland gelden, aangezien slechts de handhaving van deze wet is uitgesteld.

 

Bron: Flexnieuws


Meer Nieuws

30.08.2017

Hoe zit het nu met de Wet DBA?

Stel u wilt een ZZP’er of freelancer inschakelen om bepaalde werkzaamheden uit te voeren, maar u wilt voorkomen dat u loonheffingen voor deze opdrachtnemer moet betalen respectievelijk inhouden, wat moet u hiervoor dan doen?

 

26.04.2016

Hoera, De Wet DBA!

Hoera, De Wet DBA! 

Nog minder dan drie weken en de veelbesproken wet DBA gaat definitief de VAR-verklaring vervangen. Eén ding is zeker: de overheid heeft de zelfstandige weer goed onder de aandacht weten te brengen de afgelopen maanden. Of dit in negatief of positief opzicht is, laat ik in het midden.

 

25.04.2016

Wel of geen Freelance Payroll; Welke vragen moet ik mezelf stellen?

Freelance Payroll en belangrijke vragen

Als zelfstandige heb je jezelf vast wel eens de vraag gesteld; Is payroll interessant voor mij? Er zijn een hoop afwegingen die je in deze situatie moet maken. Hoe kom jij erachter of payroll iets voor jou is? Stel jezelf in elk geval de volgende vragen.

 

20.09.2015

Vervanging VAR door nieuwe Wet DBA

Update! Vervanging VAR door nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA)

Zodra de Eerste Kamer instemt, verdwijnt per 1 januari 2016 de VAR. Ter vervanging van de VAR is er volgend jaar een “Sectorale Modelovereenkomst” en/of een door de fiscus goedgekeurde “Overeenkomst van Opdracht”. Aan de hand van deze overeenkomsten vrijwaart de fiscus afdracht van loonheffingen. Het doel van de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie is het voorkomen van schijnzelfstandigheid en mislopen van loonheffingen. 

20.02.2015

De Nederlandse freelancemarkt in de lift

 

De Freelance Markt Index (FMI) geeft met een groei van 213 naar 240 punten aan dat de freelancemarkt zich positief ontwikkelt.

 

Volgens de algemeen directeur van Freelance.nl, Rob Bergers, wordt de groei van de freelancemarkt veroorzaakt doordat het werk ook meer en meer flexibel wordt. 

12.11.2014

De armoedegrens onder ZZP’ers

Uit een onlangs gepubliceerd onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat bijna één op de zes zzp’ers onder de armoedegrens leeft. Ook hebben zzp’ers vaker dan werknemers een uitkering ontvangen.

07.11.2014

Van VAR verklaring naar Beschikking Geen Loonheffingen

Van VAR verklaring naar Beschikking Geen Loonheffingen


Medio 2015 zal de VAR verklaring (alle types) vervangen gaan worden voor de beschikking geen loonheffingen (BGL). De overheid opent hiermee de jacht op de schijnzelfstandigheid onder ZZP’ers.

Webmodule
Om in aanmerking te komen voor de BGL dienen de freelancer en de opdrachtgever gezamenlijk een webmodule in te vullen. Aan de hand van de ingevulde gegevens wordt vervolgens bepaalt of de BGL wordt toegekend of niet.
Dit is een grote verandering ten opzichte van de huidige situatie. De freelancer is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van de VAR verklaring. Omdat opdrachtgevers betrokken gaan worden bij de aanvraag van de BGL, kunnen zij achteraf ook aansprakelijk gesteld worden als blijkt dat er sprake is van schijnzelfstandigheid (en lopen opdrachtgevers dus het risico om met terugwerkende kracht premies en volksverzekering te gaan terug betalen). Tevens geldt voor freelancers dat zij voor iedere nieuwe opdracht ook een nieuwe BGL zullen moeten aanvragen. 

13.06.2013

Structurele overschrijding van betaaltermijn door opdrachtgevers.

Meer dan een kwart van de Zzp’ers heeft te maken met structurele overschrijding van de betaaltermijn door zijn of haar opdrachtgever. Onder 305 zzp’ers is er een enquête gehouden door kennisbemiddelaar HeadFirst. Hieruit kwam naar voren dat bij de meerderheid van de correspondenten de betalingstermijn van de gebruikelijke overeengekomen 30 dagen bij lange na niet gehaald wordt. Hierbij ligt het gemiddelde op een overschrijding van 10,6 dagen.

 

31.01.2013

Hogere kostprijs Horeca verloningen, payrollen nu nog aantrekkelijker?


Neem contact
op met onze
service desk!

020-618 40 14